സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 40 ശതമാനം അധികമഴ

rainfall

സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 40 ശതമാനം അധികമഴ ലഭിച്ചു. ത്തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലം മുതൽ 40 ശതമാനം മഴ കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബുധനാഴ്ച മുതൽ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ശരാശരി മഴ 25.26 സെന്റീമീറ്റർ ആയിരുന്നു. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ 27 ശതമാനം മഴ കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ ഇത് ഉയർന്നു.

ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ 7.36 സെന്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ 8.30 മണിക്ക് 27.84 സെന്റീമീറ്റർ ആയിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ബുധനാഴ്ച പാലക്കാട് 114% ഇടുക്കി 111%, തുടർന്ന് വയനാട് 99%മറ്റ് ജില്ലകളിലെ മഴയിൽ മലപ്പുറം: 49%, കോട്ടയം 41%, കണ്ണൂർ 31%, എറണാകുളം 23%, തിരുവനന്തപുരം 25%, കോഴിക്കോട് 20%, പത്തനംതിട്ട 11%, കാസർകോട് 10%, കൊല്ലം 7% എന്നിങ്ങനെയാണ്. തൃശൂരിലെ ആലപ്പുഴയിൽ 15 ശതമാനം മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ഇടുക്കിയിൽ 50.31 സെന്റിമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വയനാട്ടിൽ 42.17 സെന്റീമീറ്ററും. കാസർകോട് 40.09 സെന്റിമീറ്റർ, കോട്ടയം 40.05 സെന്റീമീറ്റർ